Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2016

bealobster
0945 69a7
Reposted frombaumix baumix viawerandaa werandaa

December 03 2016

bealobster
6388 cf2a 500
Reposted fromcorvax corvax viajustmess justmess
bealobster
1749 9d82 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
bealobster
bealobster
9315 7957 500
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viakarmacoma karmacoma
bealobster
Reposted frompjoter pjoter viakarmacoma karmacoma
bealobster
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viapapaja papaja
bealobster
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaatranta atranta
bealobster
2437 19e3
Reposted fromkoskoss koskoss viaatranta atranta
bealobster
bealobster
Reposted fromtigers tigers viaatranta atranta
bealobster
Reposted fromrickmiller rickmiller viaatranta atranta
bealobster
bealobster
1531 2b19 500
Reposted fromindiaan indiaan viajoannna joannna

November 30 2016

bealobster
Są takie cztery słowa, które usłyszane na powitanie dają mi jakieś, być może złudne, poczucie bliskości z facetem.

Chodź, coś Ci pokażę.

Bo kiedy ledwie zdejmiesz płaszcz, a on już chce, żebyś poszła z nim i coś zobaczyła, to przecież tak, jakby na to właśnie czekał cały dzień. Jakbyś była pierwszą osobą, której chciał się pochwalić swoim odkryciem.

Chodź, coś Ci pokażę.
— unspoken/thought
bealobster
6396 a8c4
Reposted fromadzix69 adzix69 viaatranta atranta
bealobster
4857 dbf3 500
Reposted fromrol rol viaatranta atranta
bealobster
7986 59f7 500
bealobster
5388 e100
Reposted fromweightless weightless viaatranta atranta
bealobster
Reposted frommeem meem viaatranta atranta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl