Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

bealobster
6544 90bd
Reposted fromtichga tichga viackisback ckisback
bealobster
6234 3075 500
Reposted frompiehus piehus viaryska ryska
bealobster
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viaryska ryska
bealobster
bealobster
Reposted fromnaich naich viaryska ryska
bealobster
5158 1017 500
Reposted frompiehus piehus viaryska ryska
bealobster
0517 03ec 500
elegancko
Reposted fromkopytq kopytq viaryska ryska
bealobster
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viaryska ryska
4597 0e56 500

mywaywardboys:

Emma Watson: shutting it down

Reposted fromkosmik-quixotic kosmik-quixotic viaciarka ciarka
bealobster
Reposted fromzelbekon zelbekon viackisback ckisback

November 11 2019

bealobster
5320 0fee 500
Reposted fromteijakool teijakool viackisback ckisback
bealobster
1405 58c4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra

November 05 2019

bealobster
3574 0332
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback
bealobster
1357 fcc2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamadamemonroe madamemonroe
bealobster
0270 ebed 500
Reposted fromgaf gaf viackisback ckisback
bealobster
bealobster
4596 cfcb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
bealobster
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viamadamemonroe madamemonroe

October 28 2019

bealobster
8197 57e9 500
Reposted froms3 s3 viaSmigol Smigol
bealobster
8947 d22e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSmigol Smigol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl