Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

bealobster
Nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas...
— ks. Jan Twardowski

December 03 2017

bealobster
9492 b094 500
Reposted fromdatfeel datfeel viamyceline myceline
bealobster
3591 f2f8 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viamyceline myceline
Relax wild one. It’s not your job to be everything everyone needs, and you don’t have to be impressive to be loved. Stop trying so hard. Just show up … and be real with the world. That is enough.
— Brooke Hampton (via onlinecounsellingcollege)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacitiesofnight citiesofnight
6115 3619
Reposted frombun bun viacitiesofnight citiesofnight

November 30 2017

bealobster
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viajoannna joannna
bealobster

November 28 2017

bealobster
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka vianiechcemisie niechcemisie
bealobster
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viawarkocz warkocz
bealobster
5540 cadb
Jedyny festiwal w Zielonej Górze
Reposted fromkopytq kopytq viawarkocz warkocz
bealobster
adventuresinhires:

We don’t share fashion much, but these pieces by Paolo Sebastian are simply epic!
bealobster

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viacitiesofnight citiesofnight

November 27 2017

bealobster
4982 a967 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viareloveution reloveution
bealobster
6939 ac08 500
Reposted fromrisky risky viamyceline myceline
bealobster
4082 b0b2 500
useless lifehack #5
bealobster
6607 11e7

coolcatgroup:

sirenlovesong:

ariannagrandeofficial:

big-chicken:

cat cat cat cat cat cat cat cat cat

this cat lives in a show horse barn which is why it walks and runs that way

THIS CAT THINKS ITS A HORSE

Trot trot trot trot trot trot trot

bealobster
bealobster
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl